O S P A  
 
 
Eesti vedelkütuste turu ülevaade
Elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded vedelkütusega varustamisel

06.07.2018 jõustus Majandus- ja taristuministeri määrus “Elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded vedelkütusega varustamisel”.

Määruse kohaselt tekib vedelkütuse müüjatel, kes omavad kümmet või enamat tanklat ja kelle tanklad asuvad vähemalt kolmes maakonnas, kohustus varustada autonoomse elektritoitega üks tankla vähemalt kolmes maakonnas (millest üks tankla on Tallinnas või Harjumaal).

Hiljemalt 2022. aasta 1. jaanuariks peavad need tanklad olema võimelised lülituma autonoomsele elektritoitele 30 minuti jooksul, hoidma tankla kütusemahutites operatiivvaru ning olema valmis teenindama eelisjärjekorras alarmsõidukeid.

Elutähtsa teenuse osutajatest vedelkütuse müüja kirjeldab oma toimepidevuse plaanis ja  lähtub elutähtsa teenuse osutamist toetavate teenuste ostmisel lepingupartneri võimest osutada teenust hädaolukorras ja teise elutähtsa teenuse katkestuse korral.

Elutähtsa teenuse osutamist toetavate teenuste (sh vedelkütuse varustus) sisseostmise nõuded kehtestatakse ka teistele elutähtsa teenuse osutajatele (näiteks teehooldajatel, elektriettevõtjatele)

Ka OSPA on palunud hetkel käimasoleval hoiuhankel osalejatel kirjeldada oma terminali (planeeritavat) töövõimet võimaliku elektrikatkestuse korral ning on valmis läbi hoiutasu panustama Eesti kütuseterminalide vastupanuvõime tõstmisesse elektrikatkestuste puhul.