O S P A  
 
 
Juhtimine ja audit
Põhikiri
Üldandmed
Majandusaasta aruanne
Eesti Vedelkütusevaru Agentuur

Eesti Vedelkütusevaru Agentuur (OSPA) on Vabariigi Valitsuse poolt vedelkütusevaru seaduse alusel 15. aprillil 2005. a. asutatud äriühing, mille peamiseks ülesandeks on Eesti Vabariigi vedelkütusevaru moodustamine ja haldamine. OSPA on eraõiguslik juriidiline isik, mille kõik aktsiad kuuluvad riigile ning nende valitsejaks ja aktsionäri õiguste teostajaks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, mida esindab äriühingu aktsionäride üldkoosolekul majandus- ja taristuminister.

Vedelkütusevarude moodustamisel ja haldamisel juhindub OSPA 9. märtsil 2005. a. jõustunud vedelkütusevaru seadusest ning selle alusel kehtestatud rakendusaktidest.