O S P A  
 
 
Varumakse maksjate aruandlus
Varude moodustamine
Varude haldamine
Varude kasutamine
Finantseerimine
Varumakse ja selle tasumine
Varumakse määrad
Finantseerimine

Vedelkütusevaru moodustamise ja haldamise rahastamist reguleerib vedelkütusevaru seaduse paragrahv 8. Viidatud paragrahvi lõike 1 kohaselt kaetakse varu soetamine riigieelarvest varu haldaja (OSPA) aktsiakapitali suurendamise teel ja varu müügist saadud vahendite arvelt. Sama paragrahvi lõige 2 sätestab, et varu haldamiskulud kaetakse varumakse maksja poolt tasutavast varumaksetest.

90 päeva vedelkütusevaru järk-järgulisel moodustamisel suurendati OSPA aktsiakapitali iga-aastasel varude suurendamisel kuni 2008 aastani. OSPA aktsiakapitali suurus on 132 851 000 eurot.

Vastavalt vedelkütusevaru seaduse (VKVS) § 8 lõikele 2 on varumakse maksja alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 22 lõikes 1 sätestatud aktsiisimaksja. Aktsiisimaksja puudumise korral on varumakse maksjaks isik, kes kütuse tarbimisse lubab. Varumakse maksjaks loetakse ka isik, kes varustab lennukipetrooli või lennuki- ja reaktiivmootoribensiiniga Eestis tangitavat õhusõidukit.

Joonis. Vedelkütusevarude moodustamise ja haldamise rahastamine

Joonisel on esitatud 90 päeva vedelkütusevarude orienteeruvad haldamiskulud. 2012. a. on 90 päeva varud on moodustatud.