O S P A  
 
 
Juhtimine ja audit
Põhikiri
Üldandmed
Majandusaasta aruanne
AS-i Eesti Vedelkütusevaru Agentuur nõukogu töökord

Üldsätted

AS-i Eesti Vedelkütusevaru Agentuur (edaspidi: OSPA) nõukogu töökord (edaspidi: Töökord) sätestab OSPA nõukogu (edaspidi: Nõukogu) sisemise töökorralduse, sealhulgas asjaajamise, koosolekute kokkukutsumise, otsuste vastuvõtmise ja vormistamise korra ning muud Nõukogu tööga seotud küsimused vastavuses kehtivate õigusaktide ja OSPA põhikirjaga.

1. Nõukogu korraldab OSPA juhtimist, sealhulgas:

1.1 Otsustab juhatusele nõusoleku andmise tehingute tegemiseks, kui see on vajalik seadusest ja OSPA põhikirjast tulenevalt;

1.2 Annab vajadusel juhatusele korraldusi OSPA juhtimisel;

1.3 Teeb OSPA Nõukogu liikme, audiitori või juhatuse nõudel otsuseid muudes OSPA majandustegevusega seotud olulistes küsimustes.

2. Nõukogu koosoleku kokkukutsumine

2.1 Nõukogu korralised koosolekud toimuvad mitte harvemini kui 1 (üks) kord 3 (kolme) kuu jooksul.

2.2 Nõukogu erakorraline koosolek kutsutakse kokku aktsionäri, audiitori, Nõukogu liikme või juhatuse nõudel hiljemalt 5 (viie) päeva jooksul vastava nõude esitamisest.

2.3 Nõukogu koosoleku kutsub kokku Nõukogu esimees või teda asendav Nõukogu liige.

2.4 Nõukogu koosolekute toimumise koht ja aeg otsustatakse nõukogu eelneval koosolekul, kui Nõukogu esimees või teda asendav Nõukogu liige ei otsusta teisiti.

2.5 Nõukogu koosolek kutsutakse kokku vastava kirjaliku teatega, kus märgitakse koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord. Koosoleku kokkukutsumise teade saadetakse nõukogu liikmetele elektronpostiga Nõukogu esimehe või teda asendava Nõukogu liikme poolt või juhatuse poolt eelpooltoodud isiku korraldusel.

2.6 Nõukogu korralise koosoleku päevakorra kinnitab Nõukogu esimees või teda asendav Nõukogu liige. Nõukogu liikmel või juhatusel on õigus nõuda mistahes küsimuse lülitamist Nõukogu järgmise korralise koosoleku päevakorda.

2.7 Kui aktsionär, audiitor, Nõukogu liige või juhatus nõuab Nõukogu erakorralise koosoleku kokkukutsumist, lülitab Nõukogu esimees või teda asendav Nõukogu liige päevakorda erakorralise koosoleku kokkukutsumist nõudnud isiku poolt esitatud küsimused.

2.8 Nõukogu koosoleku kokkukutsumise teatele lisatakse päevakorras olevate küsimuste osas otsuse vastuvõtmiseks vajalikud materjalid.

2.9 Kui Nõukogu kokkukutsumise teadet ning sellele punktis 2.8 sätestatu korral lisatavaid materjale ei valmista ette juhatus, saadab Nõukogu esimees või teda asendav Nõukogu liige koosoleku kokkukutsumise teate ning materjalid ka juhatusele.

2.10 Nõukogu koosoleku kokkukutsumise teade ja materjalid edastatakse Nõukogu liikmetele elektronposti teel vähemalt 3 (kolm) tööpäeva enne koosoleku toimumist. Erandjuhtudel võidakse Nõukogu esimehe või teda asendava Nõukogu liikme loal materjalid edastada Nõukogu liikmetele hiljem.

2.11 Kui Nõukogu liige ei saa võtta osa Nõukogu järgmisest koosolekust, peab ta teatama koosolekul osalemise võimatusest ja selle põhjustest Nõukogu esimehele või teda asendavale Nõukogu liikmele viivitamatult pärast koosolekul osalemise võimatuse ilmnemist. Sellisel juhul võib Nõukogu liige esitada oma arvamuse Nõukogu koosoleku päevakorras olevate punktide kohta Nõukogu esimehele või teda asendavale Nõukogu liikmele elektronposti teel enne Nõukogu koosoleku toimumist. Vastav arvamus loetakse ette Nõukogu koosolekul.


3. Nõukogu koosolek

3.1 Nõukogu koosolekul osalevad lisaks Nõukogu liikmetele ka juhatuse liikmed ja protokollija, kui Nõukogu ei otsusta teisiti. Muud isikud osalevad Nõukogu koosolekul üksnes Nõukogu esimehe või teda asendava Nõukogu liikme nõusolekul.

3.2 Nõukogu koosolekut juhatab Nõukogu esimees, tema puudumise korral aga Nõukogu esimeest asendav Nõukogu liige (edaspidi vastavalt: Koosoleku Juhataja). Koosoleku Juhataja kontrollib koosoleku alustamisel, kas Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline.

3.3 Nõukogu koosoleku päevakorras olevate küsimuste läbivaatamine algab reeglina vastava ettekandega.

3.4 Seejärel annab Koosoleku Juhataja sõna Nõukogu liikmetele küsimuste esitamiseks ning ettekandjale vastuste andmiseks esitatud küsimustele.

3.5 Pärast päevakorras oleva küsimuse läbivaatamist loeb Koosoleku Juhataja ette otsuse projekti ja paneb selle hääletusele.

3.6 Hääletamine on avalik.

3.7 Igal Nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda.

3.8 Nõukogu liige ei võta osa hääletamisest, kui otsustatakse tema ja OSPA vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, samuti nõukogu liikmega seotud kolmanda isiku ja OSPA vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, kui Nõukogu liikme sellest tulenevad huvid on vastuolus OSPA huvidega.

4. Nõukogu koosoleku protokollimine

4.1 Nõukogu koosolek protokollitakse.

4.2 Protokolli kantakse:

4.2.1 Nõukogu koosoleku toimumise koht ja aeg ning koosoleku alguse ja lõpu aeg;

4.2.2 Koosoleku Juhataja ja protokollija nimi, Nõukogu koosolekul osalenud Nõukogu ja juhatuse liikmete ning kutsutud isikute nimed;

4.2.3 Nõukogu koosoleku päevakord;

4.2.4 Nõukogu koosolekul iga päevakorrapunkti arutamisel ettekandeid teinud, olulisi küsimusi esitanud ning neile vastanud isikute nimed.

4.2.5 Nõukogu otsused, hääletamise tulemused, otsuse poolt ja vastu hääletanud Nõukogu liikmete nimed;

4.2.6 Eriarvamuse olemasolul Nõukogu liikme nõudmisel tema eriarvamus koos allkirjaga.

4.2.7 Nõukogu liikme või juhatuse liikme nõudel muud küsimuse arutamisel tähtsust omavad asjaolud.

4.3 Nõukogu koosoleku protokolli projekt koostatakse protokollija poolt 2 (kahe) tööpäeva jooksul pärast koosolekut ning edastatakse koheselt nõukogu liikmetele.

4.4 Nõukogu liikmed edastavad protokollijale vajadusel oma märkused 2 (kahe) tööpäeva jooksul alates protokolli saatmisest. Nimetatud tähtaja jooksul märkuste edastamata jätmisel loetakse, et märkusi ei ole.

4.5 Pärast nimetatud tähtaja möödumist vormistatakse protokolli projekt lõplikult ning saadetakse laiali nõukogu liikmetele elektronpostiga.

4.6 Nõukogu koosoleku protokoll allkirjastatakse enne järgmist nõukogu koosolekut reeglina digitaalselt.

4.7 Nõukogu koosolekute protokollid peavad olema kättesaadavad Nõukogu liikmetele.

5. Nõukogu otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata

5.1 Nõukogul on õigus vastu võtta otsuseid nõukogu koosolekut kokku kutsumata, kui sellega on nõus kõik nõukogu liikmed.

5.2 Nõukogu esimees edastab vastava otsuse eelnõu koos otsuse vastuvõtmiseks vajalike materjalidega kõigile Nõukogu liikmetele ja teadmiseks juhatusele üldjuhul elektronposti teel, määrates kindlaks vastamise aja, mis ei või olla pikem kui 10 (kümme) tööpäeva arvates otsuse projekti väljasaatmisest.

5.3 Kui Nõukogu liige ei teata oma seisukohta talle edastatud otsuse projekti osas tähtaegselt, loetakse, et ta hääletas otsuse vastu.

5.4 Otsus, mis võeti vastu Nõukogu koosolekut kokku kutsumata, vormistatakse analoogselt Nõukogu koosoleku protokolliga vastavalt käesoleva Töökorra punktidele 4.2 - 4.6.