O S P A  
 
 
Juhtimine ja audit
Põhikiri
Üldandmed
Majandusaasta aruanne
Juhtkond

Juhatus

Juhatuses on kolmeks aastaks valitud kaks liiget.

Juhatuse liikmed:

  • Priit Enok (juhatuse esimees)
  • Priit Ploompuu (juhatuse liige)

Nõukogu

Nõukogusse on viieks aastaks valitud neli liiget, kellest pooled on riigi ja pooled vedelkütuse ettevõtete esindajad.

Nõukogu liikmed:

  • Priit Laaniste, Siseministeerium, pääste- ja kriisireguleerimispoliitika osakonnajuhataja
  • Jako Reinaste (esimees), Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, energiaturu talituse juhataja
  • Rauno Raudsepp, AS Tartu Terminaal, juhatuse liige
  • Andres Linnas, AS Olerex, juhatuse liige
Auditi komitee
 
Auditi komitee on aktsiaseltsi nõukogu moodustatud organ, mille ülesanne on nõukogu nõustamine järelevalve teostamisega seotud küsimustes, sealhulgas raamatupidamise korraldamise, välisauditi teostamise, sisekontrollisüsteemi toimimise, finantsriskide juhtimise ja tegevuse seaduslikkuse monitooringu osas, samuti eelarve koostamise ja majandusaasta aruande kinnitamise osas. Auditi komiteesse on valitud kolmeks aastaks kaks auditi komitee liiget.
 
Auditi komitee liikmed:
  • Priit Laaniste (komitee esimees)
  • Rein Vaks, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, energiaturu talituse peaspetsialist

Audiitor

OSPA't auditeerib BDO Eesti AS. 

Siseaudiitor on KPMG Baltics OÜ. 

AS-i Eesti Vedelkütusevaru Agentuur nõukogu töökord

Üldsätted

AS-i Eesti Vedelkütusevaru Agentuur (edaspidi: OSPA) nõukogu töökord (edaspidi: Töökord) sätestab OSPA nõukogu (edaspidi: Nõukogu) sisemise töökorralduse, sealhulgas asjaajamise, koosolekute kokkukutsumise, otsuste vastuvõtmise ja vormistamise korra ning muud Nõukogu tööga seotud küsimused vastavuses kehtivate õigusaktide ja OSPA põhikirjaga.

LOE EDASI