O S P A  
 
 
Juhtimine ja audit
Põhikiri
Üldandmed
Majandusaasta aruanne
1. Üldsätted

1.1 Aktsiaseltsi ärinimi on AS Eesti Vedelkütusevaru Agentuur, edaspidi - aktsiaselts. Aktsiaseltsi ärinime inglisekeelne tõlge on Estonian Oil Stockpiling Agency, lühendatult OSPA.

1.2 Aktsiaseltsi asukoht on Tallinn.

1.3 Aktsiaselts on eraõiguslik juriidiline isik, millel on aktsiateks jaotatud aktsiakapital.

1.4 Aktsiaselts vastutab oma kohustuste täitmise eest oma varaga, aktsiaselts ei vastuta aktsionäri kohustuste eest.

1.5 Aktsiaselts juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, vedelkütusevaru seadusest, äriseadustikust, riigivaraseadusest ja muudest õigusaktidest, rahvusvahelistest kokkulepetest, aktsiaseltsi põhikirjast, juhtorganite otsustest.

1.6 Aktsiaselts peab täitma talle vedelkütusevaru seadusega pandud kohustusi ja teostama kõiki sellega seotud toiminguid.

1.7 Aktsiaseltsi tegevusalad on:

  • Eesti Vabariigi vedelkütusevaru moodustamine ja haldamine ning selle uuendamise korraldamine vastavalt vedelkütusevaru seadusele;
  • vedelkütuste kütusevarusse ost, kütusevarust müük ning vedelkütusevaru ladustamise korraldamine;
  • riigi vedelkütustega varustamise ja vedelkütuste varustamisraskuste olukorra analüüsimine;
  • vedelkütuse varustamisraskuste korral vedelkütusevaru kasutusele võtmise korraldamine;
  • koostöö vedelkütuse müüjate ja teiste riikide vedelkütusevaru organisatsioonidega.

1.8 Aktsiaselts on kohustatud moodustama puhaskasumist reservkapitali, mille suurus peab olema vähemalt 1/10 aktsiakapitalist. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist. Kui reservkapital saavutab põhikirjas ettenähtud suuruse, lõpetatakse reservkapitali suurendamine puhaskasumi arvelt.