O S P A  
 
 
Juhtimine ja audit
Põhikiri
Üldandmed
Majandusaasta aruanne
2. Aktsiakapital ja aktsiad

2.1 Aktsiaseltsi miinimumkapital on 50 000 000 (viiskümmend miljonit) eurot ja maksimumkapital 200 000 000 (kakssada miljonit) eurot.

2.2 Aktsiaseltsil on nimelised aktsiad nimiväärtusega 100 (üks sada) eurot. Aktsiaseltsil on ühte liiki nimelised aktsiad. Iga aktsia annab aktsionärile aktsiaseltsi üldkoosolekul 1 (ühe) hääle. Kõik aktsiad on võrdsed ning need kuuluvad Eesti Vabariigile. Aktsiate valitsejaks ja aktsionäri õiguste teostajaks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, mida esindab aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosolekul majandus- ja taristuminister. Aktsiaraamatut peab Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja.

2.3 Aktsiakapitali võib suurendada uute aktsiate väljalaskmisega täiendavate rahaliste või mitterahaliste sissemaksetega või sissemakseteta (fondiemissioon) aktsiaseltsi omakapitali arvel.

2.4 Aktsia eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Mitterahaliseks sissemakseks võib olla rahaliselt hinnatav ja aktsiaseltsile üleantav asi või varaline õigus. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda aktsiaseltsi arvelduskontole. Mitterahaliste sissemaksete väärtust hindab aktsiaseltsi juhatus. Aktsiaseltsi asutamisel hindab mitterahaliste sissemaksete väärtust aktsionäri õiguste teostaja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamisel tuleb aluseks võtta asja või õiguse harilik väärtus. Hindamise õigsust kontrollib audiitor. Seejärel antakse mitterahaline sissemakse aktsiaseltsile üle lepinguga, üleandmist-vastuvõtmist tõendavad juhatuse liikmed oma allkirjadega.
Aktsionär on kohustatud teatama kolmandate isikute õigusest mitterahalisele sissemaksele.

2.5 Aktsiakapitali võib suurendada ja vähendada üksnes seaduses ettenähtud juhtudel ja tingimustel. Aktsiakapitali võib vähendada aktsiate nimiväärtuse vähendamisega või aktsiate tühistamisega.

2.6 Aktsia annab aktsionärile õiguse osaleda aktsiaseltsi juhtimises ning kasumi ja aktsiaseltsi lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel.