O S P A  
 
 
Juhtimine ja audit
Põhikiri
Üldandmed
Majandusaasta aruanne
3. Aktsionäri õigused, kohustused, vastutus

3.1 Aktsionärid teostavad oma õigusi aktsiaseltsis aktsionäride üldkoosolekul. Ainuaktsionär võtab üldkoosoleku pädevuses olevates küsimustes vastu otsuseid.

3.2 Aktsionäril on õigus:

3.2.1 Võtta osa üldkoosolekust.
3.2.2 Saada üldkoosolekul juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta.
3.2.3 Valida ja olla valitud aktsiaseltsi juht- ja kontrollorganitesse.

3.3 Aktsionär kohustub hoidma aktsiaseltsi ärisaladust.

3.4 Aktsionär vastutab aktsionärina aktsiaseltsile või kolmandale isikule süüliselt tekitatud kahju eest.