O S P A  
 
 
Juhtimine ja audit
Põhikiri
Üldandmed
Majandusaasta aruanne
5. Aruandlus, kasum ja kasumi jaotamine

5.1 Aktsiaseltsi majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

5.2 Aktsiaseltsi kõikide tulude ja kulude kohta koostatakse tasakaalus eelarve, mis peab vastama aktsiaseltsi finantsplaanile, riigieelarve seaduse §-s 6 esitatud eelarvepositsiooni reeglitele, §-s 10 esitatud netovõlakoormuse reeglile ning § 11 alusel kehtestatud piirangutele. 

5.3  Aktsiaselts koostab ja esitab igal aastal riigieelarve seaduse §-s 12 sätestatud nõuetele vastavalt finantsplaani, mis on aluseks aktsiaseltsi eelarve koostamisel. 

5.4 Aktsiaseltsi raamatupidamist korraldab juhatus. Juhatus peab tagama seadusega sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande (bilansi, kasumiaruande, aastaaruande lisad) koostamise ning esitama need üldkoosolekule kinnitamiseks koos audiitori järeldusotsusega.

5.5 Auditeeritud ja kinnitatud majandusaasta aruande koopia tuleb esitada nelja kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates Rahandusministeeriumile ja Riigikontrollile. Koos aruandega esitatakse ülevaade selle kohta, kuidas nõukogu on aktsiaseltsi tegevust aruandeperioodil korraldanud, juhtinud ja järelevalvet teostanud, ning näidatakse nõukogu ja juhatuse liikmeile majandusaasta jooksul makstud tasude summa.

5.6 Juhatus esitab üldkoosolekul kinnitatud majandusaasta aruande koos äriseadustikus nõutud lisadega äriregistrile seaduses ettenähtud tähtaja jooksul.

5.7 Vedelkütusevaru seaduses on sätestatud, et juhul kui kalendriaastal tasutud varumakse kogusumma ületab vastava kalendriaasta varu haldamiskulud, võetakse ülelaekunud summa arvesse järgneval varumakse määra kehtestamisel. Sellest tulenevalt kajastab aktsiaselts bilansis muude reservide real vedelkütuse varumaksete ülejääki, mida kasutatakse tegevuskulude katmiseks järgnevatel perioodidel. Vastavalt eeltoodule ei tohi kalendriaastal ülelaekunud varumakset arvestada jaotamata kasumi hulka ning vastavas summas ülelaekunud varumakse kajastatakse seega vedelkütuse varumaksete ülejäägi reservina muude reservide real.

5.8 Aktsiaselts moodustab tulevaste perioodide varude rotatsioonide võimaliku kahjumi katmiseks vedelkütusevarude rotatsioonide reserve, mida kajastatakse muude reservide koosseisus. Vedelkütusevarude rotatsioonide reservides kajastab aktsiaselts varu roteerimisel vana varu müügimaksumuse ja kaalutud keskmise soetusmaksumuse vahest teenitud kütuse müügitulu. Reserve kasutatakse kütuse tagasiostuks järgnevatel perioodidel.

5.9 Varu võib müüa ainult turuhinnaga. Kahjumi vältimiseks kütuste müügi korral on vedelkütusevaru seaduses sätestatud, et aktsiaselts võib varu vähendamiseks varu müüa ainult turuhinnaga, kuid mitte madalama hinnaga kui vastava kütuseliigi kaalutud keskmine soetushind. Soetushinnast madalama hinnaga müük on lubatud osalust valitseva ministri loal.

5.10 Juhatusel on õigus teha nõukogu nõusolekul pärast majandusaasta möödumist ja enne majandusaasta aruande kinnitamist aktsionäridele ettemakseid eeldatava kasumi arvel kuni poole ulatuses summast, mida võib aktsionäride vahel jaotada.