O S P A  
 
 
Varumakse maksjate aruandlus
Varude moodustamine
Varude haldamine
Varude kasutamine
Finantseerimine
Varumakse ja selle tasumine
Varumakse määrad
Varude haldamine

Vedelkütusevaru võib hoida Eestis või mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis. Varu hoidmiseks võib sõlmida hoiulepingu, mille alusel osutatakse hoiuteenust, või delegeeritud varu lepingu, mille alusel teine äriühing või muu juriidiline isik võtab endale varu hoidmise kohustuse ning varu haldaja omandab õiguse osta lepinguga hõlmatud varu. Delegeeritud varu leping on oma olemuselt optsioonitehing, millega omandatakse õigus osta vajaduse korral kütust lepingus fikseeritud koguses. Kõnealuseid lepinguid kasutatakse praktikas peamiselt varu väljavahetamise (uuendamise) käigus, et tagada seadusest tulenev varude hoidmise kohustuse täitmine.

EL direktiivist 68/414/EMÜ (muudetud direktiiviga 98/93/EÜ) tulenevalt võib naftavarusid hoida kõikjal liikmesriikides. Varude rajamist väljaspool koduriigi territooriumi kasutatakse lähtuvalt hoiustamisteenuse kuluefektiivsuse tagamise soovist. Välisriigis varude hoidmise aluseks on liikmesriikidevaheline välisleping, mis on vajalik varude kättesaamiseks vedelkütuse varustamisraskuste korral. Tänaseks on Eestil säärane leping sõlmitud Soome, Rootsi, Läti ja Taaniga

Mahutipargi ehitamist ja omamist OSPA poolt ei ole ettenähtud. Vajalikud investeeringud tehakse hoiuteenuse pakkujate poolt vastavalt turuolukorrale.