O S P A  
 
 
Varumakse maksjate aruandlus
Varude moodustamine
Varude haldamine
Varude kasutamine
Finantseerimine
Varumakse ja selle tasumine
Varumakse määrad
Varumakse ja selle tasumine

Varumakse on vedelkütusevarude haldamiskulude katmiseks alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 22 lõikes 1 sätestatud aktsiisimaksja poolt tasutav makse. Varumaksest kaetakse kõik muud kulud peale kütuse ostmise. Aktsiisimaksja puudumise korral on varumakse maksjaks isik, kes kütuse tarbimisse lubab (nt. aktsiisilao korral aktsiisilaopidaja). See tähendab, et varumakse tasumise kohustus tekib ka nende tarbimisse lubatud kütuse koguste pealt, millele vastavalt alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadusele rakendatakse aktsiisivabastust. 

Varumakse tasumise kohustus tekib bensiini, diislikütuse, kerge kütteõli, raske kütteõli, petrooli ja reaktiivkütuse tarbimisse lubamisel või teisest liikmesriigist ilma ajutise aktsiisivabastuseta Eestisse toimetamisel alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse tähenduses või reaktiivkütuse korral kütuse aktsiisi- või tollilaost õhusõiduki tankimiseks lähetamisel või muudel juhtudel reaktiivkütuse üleandmisel.

Varumakse määra kehtestab varu haldaja ettepanekul majandus- ja kommunikatsiooniminister. Varumakse määr, väljendatuna eurodes 1000 liitri kütuse kohta bensiini, reaktiivkütuse, diislikütuse, kerge kütteõli ja petrooli korral ning 1000 kilogrammi kütuse kohta raske kütteõli korral, kehtestatakse igale nimetatud energiatootele kalendriaastaks vähemalt üks kuu enne kalendriaasta algust. (vt. kehtivaid varumakse määrasid siit). 


Varumakse määra võib täpsustada üks kord kalendriaasta jooksul vastavalt kujunenud kuludele. Täpsustus tuleb teha, kui haldamiskulude katmine seda nõuab. Täpsustatud varumakse määr hakkab kehtima ülejärgmisest kuust selle kehtestamisest arvates. Kui kalendriaastal tasutud varumakse kogusumma ületab vastava kalendriaasta varu haldamiskulud, võetakse ülelaekunud summa arvesse järgmisel varumakse määra kehtestamisel.

Varumakse tasutakse ilma eelneva nõudeta OSPA arvelduskontole hiljemalt iga kuu 15. kuupäevaks suuruses, mis vastab varumakse maksja poolt eelneval kalendrikuul tarbimisse lubatud kütuse kogusele ja kehtivale varumakse määrale. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida «varumakse» ning kalendrikuu nimetus, mille eest varumakset tasutakse. Põhjaliku ülevaate varumaksest ja selle tasumisest annab vedelkütusevaru seaduse § 9.